Sukkula
Länsi-Suomen läänin verkkokirjasto Pohjanmaalla

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen kirjastomuseoyhdistys ry - Finlands biblioteksmuseiförening rf, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 
 
2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Suomen kirjastomuseoyhdistys  - Finlands biblioteksmuseiförening on kaksikielinen, aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kirjastomuseotoimintaa ja alan harrastajien välistä yhteistyötä sekä pyrkiä lisäämään ja syventämään kirjaston historian tuntemusta. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
 • pitää yllä Suomen kirjastomuseo -nimistä museota 
 • kokoaa, hoitaa, säilyttää ja asettaa näytteille julkisten kirjastojen varustukseen kuuluneita kirjoja, kalusteita, tarvikkeita ja muuta aiheeseen liittyvää aineistoa 
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa 
 • järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja näyttelyjä 
 • esittelee kirjastomuseon kokoelmia yleisölle ja edistää kirjastohistorian tutkimusta tarjoamalla järjestetyt kokoelmat tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön 
 • tekee suomalaisen kirjastohistorian tutkimusta
Kokoelmat järjestetään ja säilytetään museaalisten periaatteiden mukaan. 
 
Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. 
 
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräystä ja arpajaisia, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä hakea apurahoja. 
 
3 § Yhdistyksen jäsenet 
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksellä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. 
 
4 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen sekä varsinaisista jäsenistä että varajäsenistä on vuosittain kolmannes erovuorossa. Kahtena ensimmäisenä toimintavuotena erovuoroisuus ratkaistaan arpomalla. 
 
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Tarvittaessa hallitus voi valita yhdistykselle toiminnanjohtajan hoitamaan yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita. 
 
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme (3) jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 
 
6 § Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 
 
7 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena, sähköpostitse tai faxilla kullekin jäsenelle. 
 
8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenes osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle kahden (2) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. 
 
Hallitus voi pitää myös sähköposti- ja puhelinkokouksia, mikäli kaikki hallituksen jäsenet antavat tähän suostumuksensa.
 
9 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 • kokous avataan. 
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 • esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto. 
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 • päätetään jäsenmaksun suuruus. 
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle. 
 • valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle. 
 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja varamies. 
 • päätetään mahdollisista sääntömuutoksista. 
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. 

10 § Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys puretaan, on purkamispäätös tehtävä kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkamispäätöksen jälkeen yhdistyksen varat luovutetaan museotyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin yhdistyksen tarkoitusta edistävän oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää. 
 
 
Säännöt on hyväksytty 2011, rekisteriote 23.8.2011